Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1 Definities
Natuursteen: gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en dat geen kunstmatige
wijzigingen heeft ondergaan in samenstelling of structuur. Hieronder valt eveneens te verstaan
materiaal samengesteld uit natuursteen en bindmiddelen.
Natuurstenen bouwwerken: werken waarin natuursteen of natuursteencomposities zijn verwerkt.
Leverancier: Alards Handelsonderneming
Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met de leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten
dan wel heeft afgesloten.
1.2 Aanbiedingen vanwege de leverancier, overeenkomsten tussen de leverancier en de
wederpartij, alsmede de uitvoering van die overeenkomsten worden beheerst door deze
Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden
overeengekomen.

Artikel 2. OFFERTES
2.1 Iedere offerte vanwege de leverancier blijft ongewijzigd geldig gedurende een erin genoemde
termijn. Staat geen termijn vermeld dan is de offerte 30 dagen geldig.
2.2 Alle in de offerte verwerkte gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te
verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden
gebruikt worden.

Artikel 3. BELASTINGEN EN LONEN
3.1 Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere van overheidswege op het aangeboden of
geleverde werk of de daarin verwerkte grondstoffen en materialen dan wel op het transport
daarvan, na de offerte of het totstandkomen van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd,
worden aan de tegenpartij in rekening gebracht.
3.2 Indien de CAO-lonen van werknemers in het natuursteenbedrijf in binnen- en buitenland na
de offerte of het totstandkomen van de overeenkomst worden verhoogd is de leverancier
bevoegd de daaruit voortvloeiende hogere kosten van het te leveren werk in rekening te brengen
aan de wederpartij.

Artikel 4. HOEVEELHEDEN
4.1 Bij levering van natuursteen per m2 wordt voor de oppervlakte van de natuursteen gerekend
die van de kleinste omschreven rechthoek,
4.3 Bij berekening van oppervlakte- en inhoudsmaten gelden gedeelten van centimeters als hele
centimeters en geschiedt afronding van decimalen vanaf het getal 5 naar boven.

Artikel 5. PRIJZEN
5.1 De prijzen genoemd in de offerte en overeenkomst zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
Ze gelden in Euro’s.

Artikel 6. LEVERING EN LEVERTIJD
6.1 Leverancier en wederpartij zullen overeenkomen of de levering ‘af werkplaats’,
‘franco werk’dan wel ‘gesteld in het werk’ zal plaat hebben.
6.2 Bij levering ‘af werkplaats’ wordt de levering geacht te hebben plaats gevonden bij in
ontvangstname voor het te lossen op de door wederpartij opgegeven bestemming.
6.3 Bij levering ‘franco werk’ wordt de levering geacht te hebben plaats gevonden bij in
ontvangstname voor het lossen op de door wederpartij opgegeven bestemming. De leverancier is
slechts gehouden tot levering aan de opgegeven bestemming indien onze met het gebruikte
transportmiddel in redelijkheid bereikbaar is. Indien de bestemming niet in redelijkheid bereikbaar
is, is de leverancier gerechtigd zelf een plaats voor de levering aan te wijzen.
6.4 De wederpartij is gehouden het geleverde binnen 24 uur na levering op beschadigingen en of
gebreken te controleren en vervolgens binnen 24 uur na constatering van die gebreken de
leverancier daarvan in kennis te stellen.
6.5 In geval van zowel door de leverancier als door wederpartij geconstateerde beschadiging van
onverwerkte goederen is de leverancier gerechtigd deze terug te nemen zonder vergoeding van
schade en of kosten aan de wederpartij, onder voorwaarde dat de leverancier als nog aan de
wederpartij zal leveren hetgeen tussen hen is overeengekomen. Indien de leverancier hier niet
toe in staat is, is ieder der partijen gerechtigd de ontbinding der overeenkomst in te roepen,
zonder dat de wederpartij daaraan enig recht op vergoeding van schade, in welke vorm dan ook
geleden, kan ontlenen.
6.6 De risico’s gaan, behoudens het in art. 8.8 en art. 12 bepaalde, bij de levering over van
leverancier op wederpartij.
6.8 Indien bij levering ter bestemming nog de wederpartij, noch een vertegenwoordiger zijner of
harerzijds aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, is de leverancier gerechtigd de
goederen onder zich te houden terwijl de levering wordt geacht plaats te hebben gehad. De
wederpartij is gehouden tot vergoeding van de extra door de leverancier te maken kosten in
verband met opslag en overige handelingen.
6.9 De leverancier is gerechtigd om de goederen door middel van deelleveranties te leveren,
welke afzonderlijk naar rato worden gefactureerd.
6.10 De leverancier is verplicht de overeengekomen levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen,
doch is niet aansprakelijk voor overschrijden ervan. Hij is bij overschrijding van de levertijd
evenmin gehouden tot schadevergoeding tot welke aard dan ook.
6.11 Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens,
nodig voor de uitvoering van het werk, in het bezit zijn van de leverancier en wanneer er aan de
overeengekomen aanbetaling is voldaan.
6.12 Wanneer de leverancier zelf in het werk maten moet vaststellen of gegevens in het werk
moet controleren gaat de levertijd in op het moment waarop redelijkerwijs kan worden geacht dat
de opmeting of controle kan zijn geschied.
6.13 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de wederpartij alleen dan het recht
om ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend de
leverancier een termijn van 6 weken gunnende om alsnog aan zijn leveringsverplichting te
kunnen voldoen.

Artikel 7. WIJZE VAN TRANSPORT EN AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Tenzij ‘af werkplaats’ wordt geleverd zullen de wijze van transport en de verpakking door de
leverancier worden bepaald, behalve wanneer de wederpartij specifieke wensen omtrent een en
ander aan de leverancier heeft kenbaar gemaakt. Eventueel met die wensen gepaard gaandeextra
kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
7.2 Voor zover er op de leverancier enigerlei vorm van aansprakelijkheid rust terzake van het
transport, is deze beperkt tot de vergoeding welke transportassuradeuren in de regel verstrekken.

Artikel 8. UITVOERING
8.1 De kosten van niet bij de opdracht aangegeven of omschreven werkzaamheden, alsmede de
kosten van in het werk slijpen of het accorderen zijn slechts dan in de prijs begrepen wanneer dit
uitdrukkelijk bij de opdracht is overeengekomen.
8.2 Op de wederpartij rust de plicht bij het opmeten of controleren door de leverancier assistentie
te verlenen door het gedetailleerd aangeven van peilmaten, stramienlijnen en maten van
aansluitend niet natuursteenwerk en door in het algemeen die gegevens te verschaffen welke het
de leverancier mogelijk maken nauwkeurig de maten van het te leveren werk te bepalen.
8.3 De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten welke voortvloeien uit het onjuist aangeven
van de in het vorig lid bedoelde peilmaten, stramienlijnen en andere gegevens, alsmede de voor
die kosten welke voortvloeien uit gebrekkige bouwcoördinatie en of het onvoldoende voorhanden
zijn van overeengekomen faciliteiten vanwege wederpartij.
8.5 Ruimten waarin materialen moeten worden aangebracht dienen schoon, vrij van
verontreiniging en geheel ontruimd, wind- en waterdicht en vorstvrij ter beschikking worden
gesteld. De ruimten dienen tevens goed verlicht en goed bereikbaar te zijn.
8.6 Bij levering ‘gesteld in werk’ is de wederpartij verplicht, tenzij anders wordt aangegeven, aan
de leverancier daar waar nodig het gebruik te verschaffen of te doen verschaffen van steiger- en
hijsmateriaal, water, energie en spacie, zonodig met daarbij behorend bedienend personeel,
zonder dat de leverancier daarvoor aan de wederpartij of derden enige vergoeding schuldig zal
zijn.
8.7 Voor rekening en risico van de wederpartij is ten allen tijde de afdoende bescherming van
uitgevoerde en of in uitvoering zijnde natuursteenswerken tegen alle weersinvloeden die schade
zouden kunnen veroorzaken, zoals regen vorst, zon etc.
8.8 De wederpartij is verplicht te verzekeren: het uitgevoerde werk tegen alle materiele schade
alsmede van de aanwezige gereedschappen, machines en materialen van de leverancier.

Artikel 9 KWALITEIT
9.1 Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en
structuurverschillen toelaatbaar zijn.
9.2 Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet,
leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte naar boven en naar beneden van
ten hoogte 50% toegestaan.

Artikel 11. OVERMACHT
11.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de leverancier onafhankelijke
omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de
wederpartij niet meer van de leverancier kan worden verlangd.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, ontbreken van
transportmogelijkheden, onvoldoende aanvoer van grondstoffen c.q. onderdelen, brand,
overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers.
11.3 Indien de overmacht naar het oordeel van de leverancier van tijdelijke aard is, heeft deze het
recht zijn prestatie op te schorten totdat de overmachtssituatie is opgeheven. De wederpartij is niet
gerechtigd alsdan de overeenkomst op te zeggen, dan wel te laten ontbinden.
11.4 Indien de leverancier van oordeel is dat de overmachtssituatie van blijvende aard is, zal de
leverancier zulke aan de wederpartij schriftelijk mededelen en kan de leverancier de ontbinding
van de overeenkomst inroepen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 12. RETENTIERECHT
12.1 Op alle goederen van de wederpartij welke de leverancier onder zich heeft, heeft de
leverancier het recht van terughouding, zolang de wederpartij niet aan al haar verplichtingen
jegens leverancier heeft voldaan.
12.3 Het risico van de onder dit retentierecht vallende goederen blijft berusten bij de wederpartij.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
- Onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel
waarvoor het, naar objectieve maatstaven geschikt is:
- Onzorgvuldig gedrag van de wederpartij en/of diens personeel en/of andere door de wederpartij
ingeschakelde personen:
-Schending van de octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden
als gevolg van gebruik van door of namens de wederpartij verstrekte gegevens, zoals
tekeningen, modellen, ontwerpen e.d. De wederpartij vrijwaart de leverancier ter zaken.
13.2 De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van:
- Verstrekte adviezen betreffende verwerking, onderhoud e.d.,:
- Het niet waterdicht zijn van aangebrachte goederen en/of materialen:
- Werking van de ondergrond of gebreken daarin; verontreiniging of andere gebreken in of aan
door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen.
13.3 De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de wederpartij of derden,
buiten de leverancier om, herstel- of onderhoudswerkzaamheden verrichten. Evenmin aanvaardt
de leverancier aansprakelijkheid in geval zulke werkzaamheden in opdracht of onder toezicht van
een door de wederpartij of diens opdrachtgever aangestelde deskundige geschieden.
13.4 Indien en voorzover er voor rekening van de leverancier herstelwerkzaamheden dienen te
worden verricht (bijv. ten gevolge van ondeugdelijke oplevering of gebreken aan het werk), terwijl
het voor de uitvoering van deze werkzaamheden noodzakelijk is – zulks ter beoordeling van de
leverancier – dat degene waar deze werkzaamheden moeten worden verricht, vanwege de met
de uitvoering van deze werkzaamheden gepaard gaande overlast, tijdelijk elders wordt
ondergebracht, zullen de kosten voor dit tijdelijke verblijf elders voor de leverancier ten hoogste
€100,- per dag bedragen met een maximum van €5000,-.
13.5 Indien en voorzover er voor rekening van de leverancier herstelwerkzaamheden dienen te
worden verricht (bijv. ten gevolge van ondeugdelijke oplevering of gebreken aan het werk), terwijl
het voor de uitvoering van deze werkzaamheden noodzakelijk is dat het bedrijf, waar deze
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk tijdelijk zal moeten sluiten –
zulks in verband met de met de uitvoering der werkzaamheden gepaard gaande overlast
voorpubliek en/of medewerkers van dit bedrijf – zullen de kosten van een dergelijke sluiting voor
leveranciers ten hoogste €500,- per dag bedragen met een maximum van €5.000,-.

Artikel 14. RECLAMES
14.1 Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen binnen de in art. 6.4
genoemde termijn te geschieden.
14.2 Reclames ter zake van facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij de
leverancier te zijn ingediend.
14.3 Na het verstrijken van de termijnen van resp. 24 uur en 8 dagen na factuurdatum schriftelijk
bij de leverancier te zijn ingediend.
14.4 In het geval dat de reclames door de leverancier gegrond worden bevonden is de
leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de
wederpartij daarnaast recht heeft op welke andere vergoeding dan ook.
14.5 De betalingsverplichting van de wederpartij wordt door de reclamering geschorst, terwijl de
wederpartij alsdan niet van zijn betalingsverplichting wordt ontslagen.

Artikel 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1 De door de leverancier geleverde goederen blijven zijn eigendom totdat de wederpartij zich
van zijn betalingsverplichting jegens de leverancier volledig heeft gekweten.
15.2 In geval van bewerking, verwerking of vermenging van de geleverde goederen door of bij de
wederpartij verkrijgt de leverancier het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane goederen
danwel van de samengestelde goederen en wel voor de waarde van de geleverde goederen.

Artikel 16. BETALING
16.1 Tenzij m.b.t. de betaling een andere afspraak is gemaakt, dient betaling te geschieden
binnen 8 dagen na datum van factuur of termijnnota.
16.2 Korting c.q. schuldvergelijking is niet toegestaan.
16.3 Indien betaling niet binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn heeft
plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling niet
vereist, terwijl alsdan door de leverancier een rentepercentage van 4,5% per maand aan de
wederpartij in rekening wordt gebracht, waarbij ieder gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
16.4 Iedere betaling door de wederpartij strekt primair tot voldoening van de door hem
verschuldigde interest, alsmede tot voldoening van de door de leverancier gemaakte
invorderingskosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht van de openstaande vordering.
16.5 Indien de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel
dat er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd.
b. komt te overlijden.
c. overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan,
daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf.
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te
voldoen, heeft de leverancier door het enkel plaatsvinden van een van bovenvermelde
omstandigheden het recht te zijner keuze de overeenkomst ontbonden te verklaren,onverminderd
het recht schadevergoeding te vorderen, hetzij alle openstaande vorderingen terstond opeisbaar
te laten zijn, zonder nadere ingebreke stelling.
16.6 De wederpartij is verplicht aan een aanbetaling te voldoen bij bestelling van de goederen.
Dit bedrag is een door de leverancier en wederpartij overeengekomen percentage van het totale factuurbedrag.

Artikel 17. GESCHILLEN
17.1 Deze algemene voorwaarde, de door de leverancier en de wederpartij gesloten
overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door het Nederlandse recht.
17.2 De door de leverancier, ter afdwinging van zijn uit de overeenkomst en Algemene
Voorwaarden voortvloeiende rechten, gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,
incassokosten en alle kosten van rechtskundigenbijstand daaronder begrepen, komen voor
rekening van de wederpartij. De incassokosten bedragen 15% van het door de wederpartij aan
de leverancier verschuldigde bedrag met een minimum van €250,- excl. BTW, waaronder
eveneens valt te verstaan de in art. 16.3 genoemde rente.
17.3 Alle geschillen welke ontstaan tussen de leverancier en de wederpartij naar aanleiding van
deze Algemene Voorwaarden, de door de leverancier en de wederpartij gesloten
overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, zullen op verzoek van de leverancier worden
beslecht door arbitrage, overeenkomstig het Reglement van de Geschillencommissie van de
A.B.N. waarbij arbitraal hoger beroep zal zijn uitgesloten.
17.4 De leverancier en de wederpartij komen nu voor alsdan overeen dat indien de leverancier
voor de geschillencommissie optreed, zoals bedoeld in art. 17.3 het geschil aanhangig zal
worden gemaakt bij de geschillencommissie van de Algemene Nederlandse Bond van
Natuursteenbedrijven. A.B.N. een en ander conform het Reglement van de Geschillencommissie van de A.B.N.
17.5 Voor het geval de leverancier niet optreed voor de Geschillencommissie, zoals bedoeld in
art. 17.3 zal bij de uitsluiting de Rechter te Utrecht bevoegd zijn om van alle geschillen tussen
leverancier en wederpartij kennis te nemen.Dit advies dient ten allen tijde aan de klant te worden voorgelegd.

VERWERKINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
VOOR NATUURSTEEN BESTRATINGEN.
A LEGGEN OP AFSCHOT.
Het leggen op afschot van een bestrating is noodzakelijk voor het afvoeren van het
hemelwater. Het afschot leggen dient altijd 1 à 2 cm / m1 te zijn. Wanneer men
ruwere soorten verwerkt moet het afschot meer zijn, i.v.m. water dat er anders op
blijft staan. Water dat op de bestrating blijft staan, kan in de winter vorstschade
veroorzaken in de voegen of aan het oppervlak van de tegels.
B ONDERGROND/ZANDBED
De ondergrond ofwel de fundering van de bestrating moet worden aangebracht
afhankelijk van het gebruik van de bestrating. Een oprit moet altijd verstevigd
worden met 15 tot 30 cm menggranulaat afhankelijk van de grondsoort.
Voor een terras of tuinpad kan het volstaan met een waterdoorlatende zandlaag.
Deze dient dan wel voldoende verdicht te worden. Afhankelijk van de grondsoort
dient deze voldoende dik te zijn. Op deze laag kan men vervolgens bestraten met
grove zand (Let op. De zand moet vrij zijn van verontreinigingen zoals bijv. koolstof
de zogenaamde oerbolletjes, kalk, ijzer enz. Vraag dit na bij uw leverancier van de
zand). Dit is zeer belangrijk bij sterk zuigende steensoorten zoals graniet. Hierdoor
kunnen er vlekken van verontreinigingen vanuit de ondergrond onstaan
(roestvlekken enz.). Of een stabilisatielaag van: 1 deel cement en 5 delen gewassen
zand gemengd in een molen en handvochtig gemaakt (dit is afhankelijk van de steen
keuze). De laagdikte moet ± 5-8 cm zijn.
C VERWERKING NATUURSTEEN TEGELS VOOR OPRIT
Voor natuursteen tegels verwerking op een oprit dient men altijd een dikte van
minimaal 3 cm te gebruiken. Bij een dikte van 3 cm moeten de tegels altijd in beton
gelegd worden. Bij een tegeldikte van 5 cm volstaat een gestabiliseerd zandbed
zoals omschreven bij punt B. Getrommelde tegels tot en met een grootte
van 40x40x5 cm dikte kunnen eventueel in de split/zand verwerkt worden, grotere
maten moeten ten alle tijden in stabilisatie verwerkt worden.
D VERWERKEN VAN NATUURSTEEN TEGELS VOOR TERRAS
Voor verwerking van tegels bestemd voor terras of tuinpaden dient men tegels met
strakke kanten, facet geslepen kanten of leisteen soorten altijd te verwerken in een
gestabiliseerd zandbed van 5 tot 8 cm dikte zoals omschreven onder punt B op een
goed drainerende/waterdoorlatende ondergrond. Onze voorkeur gaat uit naar
verwerking met een kleine voeg welke ingeveegd kan worden met een voegsplit,
zilverzand of brekerzand. Hierdoor voorkomt men dat bij eventueel strenge vorst de
voegen kunnen barsten. Tegels met een getrommelde afwerking kunnen bij een
lichte belasting (bijvoorbeeld een terras) eventueel ook in een grove zand / splitlaag
verwerkt worden. Dit geldt niet voor de marmerserie Excellent omdat bij
verzakkingen de tegels op de aders kunnen barsten.
E OPSLUITEN VAN DE BESTRATING
Zorg dat de bestrating altijd goed en voldoende opgesloten ligt.
F VERWERKING KALKSTEEN EN GRES SOORTEN
Travertin, zandsteen, serie desert, marmer en enkele kalksteensoorten mogen nooit
verwerkt worden in beton. Men dient bij deze soorten altijd een goed drainerende
stabilisatie te gebruiken en deze zeker niet nat te verwerken of te verwerken in een
zand op split laag.
G GEMENGD VERWERKEN
Voor het verwerken van de tegels altijd de partij vooraf keuren. Tegels uit diverse
kisten of pallets altijd gemengd verwerken. Omdat natuursteen tegels eenmaal van
nature een afwijking in kleur kunnen hebben, is het noodzakelijk de tegels te mengen
voor een harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen.
Iedere tegel is uniek. Met het goed en nauwkeurig verdelen krijgt men het beste
resultaat. Eventuele klachten door niet goed mengen worden dan ook niet in
behandeling genomen.
H BESTEL HOEVEELHEDEN
Zorg er altijd voor dat men 5% meer besteld dan eigenlijk nodig is. Extra bestellen
is nodig voor eventueel snijwerk/zaagverlies. Bij een bijbestelling is het mogelijk dat
deze uit een andere partij komen, verschillen in kleur of schakeringen zijn niet uit
te sluiten. Eventuele beschadigde tegels dient men te gebruiken voor zaagwerk.
I VOEGBREEDTE
Voegbreedte dient men aan te passen aan het soort steen wat men wil leggen en
de manier waarop men de voegen wil in vegen. Tegels met strakke kanten of met
facet altijd met een minimale voeg van 2 à 3 mm verwerken, dit i.v.m. het uitzetten
van de tegels door vorst en door warmte ontwikkeling van felle zon. Hierdoor kunnen
kantjes van de tegels afspringen. Tevens kan men hier de maat afwijking van de
tegels onderling opvangen. Bij o.a. een desert black dient men een grotere voeg
aan te houden i.v.m grotere afwijkingen. Hou ook rekening met het feit dat bij een
grotere maat tegel de afwijking in maat en haaksheid ook groter kan en mag zijn.
Leisteen tegels en tegels met gekapte kanten dient men met een bredere voeg
te verwerken hierbij is de afwijking in maat tolerantie en haaksheid altijd groter dan
bij tegels gezaagd uit blokken. Getrommelde tegels kan men met een kleinere voeg
verwerken. Bij deze bewerking vallen deze eigenschappen na het verwerken niet op.
J Delatatievoegen
Bij terrassen in de volle zon dient men bij verwerking in de zon rekening te houden
met uitzettingsvoegen. Een stelregel hierbij is ± 6 m1 lengte of maximaal 35 m2.K
Componentenvoegmortel. Bij gebruik van een componentenvoegmortel dient men altijd
rekening te houdenmet een voegbreedte van minimaal 6 mm en een diepte van 30 mm.
Tevens mag er in de voeg geen water blijven staan omdat het voegmiddel bij langdurig
vochtig blijven 1 à 2% kan oplossen. Dus houd voldoende afschot. Deze
componentenvoegsel zullen gedurende langere tijd ook aangetast worden door
UV-licht waardoor de levensduur tussen de 3 en 10 jaar zal liggen.
L Voegen
Gebruik van invoegen met split of zand verdient de voorkeur door ons. Hierbij heeft
men nooit het risico dat na een langdurige vorstperiode, waarbij tegels vaak
opvriezen, zich het probleem voordoet dat de voegen kapot springen. Voor tegels
met kleine voegen kan men dan gebruik maken van o.a. zilverzand, brekerzand of
invoegsplit. Voor tegels met gekapte kanten en kinderkopjes adviseren
wij 0/5 splitten zoals calciet- of basaltsplit.
M Groene aanslag
Gebruik hiervoor 2 maal per jaar een groene aanslag verwijderaar of algendood.
Dit werkt preventief.
N Reinigen tegels door te schrobben
Dit kan gebeuren met LITHOFIN grondreiniger zuurvrij. Eventueel kan ook gedweild
worden met edelzeep.
O Bescherming
Het advies is om de tegels van een coating of impregneerlaag te voorzien. Dit ter
bescherming van verontreiniging van buitenaf. Indien het oppervlak gelijk van kleur
moet blijven kan men LITHOFIN vlekpreventie gebruiken. Indien
het kleurverdiepend (wetlook effect) geïmpregneerd dient te worden, kan men
LITHOFIN impregnator gebruiken. Let op dat de impregnering niet te dik wordt aangebracht.
Bij voorkeur met een pluisvrije doek aanbrengen.

KENMERKEN VAN DIVERSE NATUURSTEENTEGELS
1. Natuursteentegels welke op dikte zijn gezaagd van bijvoorbeeld 3 cm kunnen
onderling enkele mm naar boven of onder verschillen van dikte en maatvoering
(± 10% met soms uitschieters naar boven of onder).
2. Wanneer tegels gecalibreerd worden is de maatafwijking in dikte minimaal met
uitzondering van alle Indische soorten zoals o.a. desert black, natural black, gres
leisteen, etc. Hierbij blijft een tolerantie van enkele mm (+3 mm of –3 mm) naar
boven of onder mogelijk. Hoe groter de tegel, hoe groter de tolerantie kan
zijn(+5 mm of -5 mm).
3. Natuursteen is niet altijd kleurvast. In het algemeen worden de meeste
kalkhoudende soorten zoals o.a. desert black, natural black, hardsteen, marmer,
travertin, yellow dolomiet buiten onder invloed van het UV-licht fletser van kleur.
Van de zwarte soorten blijft alleen basalt, graniet black en mustang op kleur.
4. Bij marmer, hardsteen, gres en kalksteen soorten, welke glanzend zijn gezoet,
zal deze glans buiten verdwijnen na enige tijd. Bij graniet en basalt soorten zal
deze glans nagenoeg gelijk blijven.
5. Desert black is een geschuurde leisteen. Het is dus mogelijk dat het oppervlak
schotelvormig kan zijn (door zijn natuurlijk reliëf).
6. Tegels, die zeer donker van kleur zijn, kunnen zomers zeer warm worden. Houd
hiermee rekening bij verwerking rondom een zwembad.
7. Bij o.a. zwarte leisteen tegels is er altijd kans dat enkele tegels onder invloed
van ertsinsluiting tussen de leisteen lagen kunnen gaan oxideren. Enkele soorten
waarbij dat kan gebeuren is bijvoorbeeld mongoolse lei black, natural black,
autumn grey en in zeer geringe mate mustang. (Dit is dan meestal PYRIET). Ook
kunnen er witte kalkvlekken op voor komen.
8. Basalt tegels kunnen als gevolg van hun oorsprong luchtbolletjes met
ertsinsluiting bevatten. Vooral bij Vietnamees basalt kunnen er tegels zijn met
kleine gaatjes die bruin zijn.
9. Tegels met een gevlamd oppervlak hebben altijd vlambanen in het bewerkte
oppervlak zitten. Ook kan het incidenteel voorkomen dat er nog enkele
zaagsneden zichtbaar zijn (en haarscheuren t.g.v. verwarmen).
10. Graniet tegels zijn zeer sterk zuigende soorten. Deze zullen doordat ze vocht
opnemen kringen vertonen van vocht als ze droog zijn. Dit kan enkele jaren duren
totdat ze helemaal verzadigd zijn.
11. Natuursteen tegels kunnen altijd haarscheurtjes bevatten. Deze komen o.a. voor
in Vietnamees, Chinees, Belgisch hardsteen, Chinees basalt en graniet
gevlamd. Dit is inharent aan de steensoort.
12. Graniet tegels en basalt tegels die gezoet zijn kunnen bij nat weer glad zijn.
Overleg met de klant of ze dit accepteren.
13. Bij verwerking van natuursteen altijd gebruik maken van zachte gummihamers
om te voorkomen dat tegels breken of grote haarscheuren krijgen tijdens het leggen.
14. De meeste tegelsoorten komen uit Azië. De bewerking van het oppervlak
gebeurt daar bijna altijd handmatig. Dat betekent dat bij tegels vermeld met
handgezoet altijd lichtere of donkerdere vlekken kunnen voorkomen. Deze
plaatsen zullen buiten na enige tijd dezelfde kleur worden. Dit komt o.a. voor bij
Chinees hardsteen. Dit komt omdat de tegels met water geschuurd worden met
de hand en hierdoor niet zichtbaar is of een bepaalde plaats meer of minder
bewerkt is. Deze eigenschap wordt niet als klacht geaccepteerd.
15. Bij grote maten zoals 80x80 en 100x100 cm kunnen de oppervlaktes licht schotelvormig zijn.
Dit komt omdat deze maten vanuit 2 zijden naar elkaar toe gezaagd worden en deze niet precies
op elkaar uitkomen. Dit wordt dan egaal geschuurd waardoor de schotelvorming kan ontstaan.
Dit dient te worden geaccepteerd en komt vooral in Chinese produkten voor.
16. Gebruik op kalkhoudende soorten zoals o.a. marmer, travertin, kalksteen, kotah,
desert black, natural black en Chinees basalt geen zoutzuur. Hierdoor wordt de
kleur zeer licht en kan het oppervlakte ruw worden. Voor reiniging hiervan
gebruik Finasan grondreiniger zuurvrij.
17. Bij romaans en/of wildverbanden is het mogelijk dat de onderlinge maten in de
getrommelde uitvoeringen qua bewerking en oppervlakte kunnen verschillen. Dit
komt omdat de kleinere formaten machinaal getrommeld worden en de maten
vanaf 40x40 hand getrommeld zijn. Hierdoor zijn de kleinere maten vaak matter
van kleur en kunnen de kanten iets meer afgerond zijn. Dit komt voor bij o.a.
Chinees hardsteen, Ocean black, Ocean green. Dit dient te worden geaccepteerd.
18. Als impregnering wordt voor buiten als universele impregnering de Eck-Stone
protec en de Finsan vlekstop geadviseerd. Deze zijn probleemloos aan te
brengen, geen kleurverandering van de tegels en hebben een levensduur die
langer is als de kleurverdiepende kleurverdieper (deze zijn op waterbasis). Voor
het impregneren nooit reinigen met groene zeep omdat deze vet is en de
impregnering dan niet erin trekt. Volg altijd de verwerkingsvoorschriften van de
verpakkingsetiketten.
19. Bij alle kleurverdiepende impregnators is de houdbaarheid buiten maximaal
tussen een half jaar en een jaar i.v.m. de inwerking van UV-licht. Vermeld dit aan
de klanten. Herhaling blijft noodzakelijk.
20. Bij leisteen tegels met gezaagde kanten komt het vaak voor dat de hoeken
geen 90º zijn. Dit komt vooral voor bij de ruwere leisteen soorten en kalksteen uit
India en China. Dit dient te worden geaccepteerd.
21. Bij Chinees hardsteen strak of met facet, desert black en natural black komt het
vaak voor dat er aan de zijkant kleine stukjes of lichte beschadigingen zijn. Dit is
inharent aan de hardheid van het gesteente en dient enigerlei te worden
geaccepteerd. Voor zover mogelijk gebruik deze tegels voor te verzagen.
22. Vervoer grote maten tegels welke plat gestapeld zijn nooit met palletvork op een
loader door terrein. Dit geeft breuk. Dit geldt ook voor het afladen met vrachtauto.
Altijd op vlakke ondergrond lossen en niet stapelen. Indien niet mogelijk niet lossen!!!
23. Bij leisteen soorten is het mogelijk dat na een vorstperiode schilfers los springen
uit het oppervlak. Dit is een eigenschap van leisteen en dient te worden
geaccepteerd. Dit geldt ook voor diverse flagstones.
24. Tegels met een geschuurd, gepolijst en gezoet oppervlak zijn gevoelig voor
krasvorming. Omdat bij het gebruik in de tuin vaak stenen onder de schoenzolen
zitten en hierdoor beschadigingen in de vorm van krassen kunnen ontstaan.
25. Monsters zijn altijd ter indicatie. Bij natuursteen kan iedere tegel anders zijn.
26. Retour van producten is niet mogelijk.